Bình tách lỏng – Bình tách dầu

Bình tách lỏng – bình tách dầu sử dụng trong hệ thống máy hóa hơi, với chức năng tách lượng lỏng và lượng dầu còn lẫn trong khí LPG.

 

0969 516 513
0969 516 513